ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมพิธีเปิด ศูนย์ดูแลนักศึกษาด้วยหัวใจ SRU STUDENT CARE CENTER (SCC) ในวันที่ 24 มกราคม2563 เวลา11.00-12.00 น. บริเวณหน้าสำนักงานกองพัฒนานักศึกษา อาคารหอประชุมวชิราลงกรณ “ทุกปัญหามีทางออก”ที่ SCC

“เปิดศูนย์ดูแล

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครจิตอาสา 904 วปร. สามารถ สมัครได้ที่ศูนย์จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (อาคารสโมสรนักศึกษา)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร

Read more

นำคณะกรรมการหอพัก ถอดบทเรียนการดำเนินงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา การจัดระบบบริการและสวัสดิการให้กับนักศึกษาหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(12 มกราคม 2563) นัก

Read more

มรส. พร้อมสนับสนุนและขับเคลื่อนบัณฑิตสู่การเป็น “วิศวกรสังคม” ภายใต้ปรัชญา วิสัยทัศน์ และนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รอ

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทุนที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี รุ่นที่ 1-3 วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนภิเษกอนุสรณ์

***ดาว์โหลดเอกสาร***

Read more