กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

   เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดสรรวงเงินแก่มหาวิทยาลัยในการให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด ได้กู้ยืมเพื่อใช้ในการศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตร

   คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
๑. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงินไม่เกินจานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
๒. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรงหรือ ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิณ หรือเที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเริงรมย์เป็นอาจิณ เป็นต้น
๓. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
๔. ไม่เป็นผู้ที่ทางานประจำในระหว่างการศึกษา
๕. ต้องมีอายุในขณะขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลดหนี้ ๒ ปี และระยะเวลา ผ่อนชำระอีก ๑๕ ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ ปี

   ผู้กู้รายใหม่และรายเก่า

๑. ยื่นกู้ผ่านระบบ e-studentloan.or.th
๒. รหัสประจำตัวนักศึกษาดูที่ใบเสร็จชำระเงินขึ้นต้นด้วย ๕๖ มีทั้งหมด ๑๓ หลัก
๓. ผู้ค้าประกันสัญญา คือ บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

 

สถานที่ให้บริการ
งานบริการทุน
ด้านล่างหอประชุมวชิราลงกรณ์
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
โทร ๐๗๗-๓๕๕๖๒๖