หอพักนักศึกษา

ข้อมูลทั่วไปหอนักศึกษา จำนวน ๖ หอพัก ดังนี้
ศูนย์สุราษฎร์ธานี
   ท่าเพชร จำนวน ๓๘๐ เตียง
   ท่าทอง จำนวน ๓๘๐ เตียง
   ประภัสสร จำนวน ๒๒๐ เตียง
   วิภาวดี จำนวน ๑๐๔ เตียง
   ไชยา จำนวน ๑๐๐ เตียง
ศูนย์การศึกษาอาเภอเกาะสมุย
   พฤกษา จำนวน ๑๕๖ เตียง
   ปัญญา จำนวน ๑๕๖ เตียง

 

สถานที่ให้บริการ
หนํวยหอพักนักศึกษา
ด้านล่างหอพักหญิงท่าเพชร
๐๗๗ – ๙๑๓๓๙๔