กองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา

          กองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา เป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่นักศึกษาที่ ประสบอุบัติเหตุตามอัตราเงินช่วยเหลือที่กำหนดไว้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

           หลักฐานใช้ในการประกอบขอรับความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล     (ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน หลังรับการรักษาเสร็จสิ้น)                

 1. ใบเสร็จรับเงินในการรักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. ใบรับรองแพทย์
 4. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
 5. สำเนาใบเสร็จค่าประกันอุบัติเหตุของมหาวิทยาลัย

          กรณีเสียชีวิต (เพิ่มเติม)

 1. ใบบันทึกประจำวันของตำรวจ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หนังสือรับรองเสียชีวิต

กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัยอัน เนื่องมาจากอุบัติเหตุ ดังนี้

 1. สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 2. สูญเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย ๑๕,๐๐๐ บาท
 3. สูญเสียสายตา มือ เท้า (สองส่วน) ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 4. สูญเสียสายตา มือ เท้า (หนึ่งส่วน) ๘๐,๐๐๐ บาท
 5. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุต่อ ๑ ครั้งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
 6. ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
 7. ทุพพลภาพบางส่วนชั่วคราว ๕๐,๐๐๐ บาท
 8. ทุพพลภาพบางส่วนอย่างถาวร ๕๐,๐๐๐ บาท
 9. ทุพพลภาพบางส่วนชั่วคราว ๒๐,๐๐๐ บาท
 10. สูญเสียการรับฟังหรือการพูดออกเสียง ๘๐,๐๐๐ บาท
 11. การให้การช่วยเหลือกรณีอื่น ๆ

 

สถานที่ให้บริการ

งานบริการทั่วไป

ด้านล่างหอประชุมวชิราลงกรณ

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

โทร ๐๗๗-๓๕๕๖๒๖