ผู้ช่วยรองอธิการบดี

อาจารย์อยับ  ซาดัดคาน

อาจารย์อยับ ซาดัดคาน

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายงานสร้างวิศวกรสังคม

งานสร้างวิศวกรสังคม

อาจารย์ปานเผด็จ  นวนหนู

อาจารย์ปานเผด็จ นวนหนู

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

ฝ่ายกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

ดร.ศราวุธ  มากชิต

ดร.ศราวุธ มากชิต

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม

ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์เกสสินี  ตรีพงศ์พันธ์

อาจารย์เกสสินี ตรีพงศ์พันธ์

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา

ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา

ดร.สุพัฒพงศ์  แย้มอิ่ม

ดร.สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสัมพันธ์