นักศึกษาวิชาทหาร

นักศึกษาวิชาทหาร
   หน่วยวิชาการทหาร มีหน้าที่ให้บริการแก่นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะเรียนวิชาทหารและนักศึกษาที่มีความประสงค์จะผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษา และขอผ่อนผันการเรียกระดมพล ตลอดจนให้คำแนะนำและให้แนวทางการแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษาที่มารับบริการ

บริการที่สาคัญ

– รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒-๕ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน)
– ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ (ประมาณเดือนธันวาคม)
– ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการระหว่าง การศึกษา (ประมาณเดือนธันวาคม)
– ขอยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ (ประมาณเดือนมกราคม)
– เยี่ยมและควบคุมดูแลค่ายฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไกํ) จ.กาญจนบุรี (ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม)
– ประสานเรื่องการฝึกและกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาวิชาการทหาร

ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เอกสารประกอบการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

๑. เอกสารการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.๙) จานวน ๑ ฉบับ
๒. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.๓๕) จานวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๕. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยงข้อง

ระยะเวลาการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
วันที่ ๓ พฤศจิกายน – ๓๐ ธันวาคม ของทุกปี

 

สถานที่ให้บริการ
งานกิจกรรมนักศึกษา
ด้านล่างหอประชุมวชิราลงกรณ์
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
โทร ๐๗๗-๓๕๕๖๒๖