งานบริการและสวัสดิการ

นายพีรชัย  ไสยรินทร์

นายพีรชัย ไสยรินทร์

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการ (นักวิชาการศึกษา)

การกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นายพงษ์ธิศักดิ์  ชอบทำกิจ

นายพงษ์ธิศักดิ์ ชอบทำกิจ

นักวิชาการศึกษาพิเศษ

งานนักศึกษาพิการ งาน TO BE NUMBER ONE

ว่าที่ ร.ต.อนุชิต  พงศ์พรหม

ว่าที่ ร.ต.อนุชิต พงศ์พรหม

นักวิชาการศึกษา

งานทุนการศึกษา งานโครงการหารายได้ระหว่างเรียน งานแนะแนว

นางสาววรรณนิสา  เภาพันธ์

นางสาววรรณนิสา เภาพันธ์

นักวิทยาศาสตร์

งานอาจารย์ที่ปรึกษา ศูนย์ดูแลนักศึกษาด้วยหัวใจ (SCC) งานกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา