งานบริหารทั่วไป

นางนาตยา  ชณาชล

นางนาตยา ชณาชล

หัวหน้างานบริหารทั่วไป (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

งานแผนและงบประมาณ งานบุคลากร งานประกันคุณภาพ งานความเสี่ยงและควบคุมภายใน

นางปวริศา  ราษฎร์เจริญ

นางปวริศา ราษฎร์เจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานพัสดุ งานการเงิน งานจัดซื้อ - จัดจ้าง

นางสาวจุฑามาศ  โขนขำ

นางสาวจุฑามาศ โขนขำ

นักวิชาการศึกษา

งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานไปรษณีย์ภัณฑ์

นางสาวพิณฤดี  ชูชาติ

นางสาวพิณฤดี ชูชาติ

พนักงานทำความสะอาด

งานดูแลอาคารสถานที่ งานเบิกจ่ายพัสดุ งานดูแลครุภัณฑ์