ทุนการศึกษา

หน่วยทุนนักศึกษา มีหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาได้สำเร็จตามหลักสูตร

คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ขอรับทุน

๑. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
๒. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา
๓. มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ หรือตามเกณฑ์ที่ทุนการศึกษาระบุไว้
๔. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการลงโทษทางวินัยนักศึกษา
๕. มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ทุนการศึกษานั้น ๆ ระบุไว้

ติดตามข่าวสารทุนศึกษาที่คณะที่นักศึกษาสังกัดและกองพัฒนานักศึกษา