การช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสาธารณภัย

   หลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากสาธารณภัย

หลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือ

๑. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะเข้ารับการช่วยเหลือ
๑.๑ บิดา มารดา หรือผู้อุปการะ บาดเจ็บสาหัสที่ต้องรักษาในสถานพยาบาลหรือบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการ หรือเสียชีวิต
๑.๒ ที่อยู่อาศัยประจำของบิดา มารดา หรือผู้มีอุปการะหรือของนักศึกษาที่ได้รับความเสียหาย
๒. แนวทางในการให้ความช่วยเหลือ จะช่วยเหลือเป็นเงินในอัตราครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อราย

วิธีการดำเนินการ

๒.๑ ให้นักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนแจ้งความจำนงผ่านคณะ/วิทยาลัยที่ต้นสังกัด เพื่อให้คณะ/วิทยาลัยตรวจสอบข้อมูล หาข้อเท็จจริงประกอบการคัดกรองเบื้องต้น
๒.๒ คณะ/วิทยาลัยเสนอชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นแล้วไปยังกองพัฒนานักศึกษาพร้อมข้อมูล
๒.๓ คณะกรรมการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พิจารณาตรวจสอบข้อมูล สืบหาข้อเท็จจริง และพิจารณาคัดสรรนักศึกษาเพื่อให้การช่วยเหลือ

 

สามารถขอแบบฟอร์ม ณ คณะที่นักศึกษาสังกัดและกองพัฒนานักศึกษา

 

สถานที่ให้บริการ
งานบริการทุน
ด้านล่างหอประชุมวชิราลงกรณ์
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
โทร ๐๗๗-๓๕๕๖๒๖