นักศึกษาพิการ

ศูนย์บริการนักศึกษาผู้พิการ มีหน้าที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่มีความพิการหรือบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา การเรียนรู้ และมีความจำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่ต้องได้รับการช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่งให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป และส่งเสริมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการบริการ ตลอดจนประสานให้ความช่วยเหลืออื่นทางการการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาผู้พิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้โอกาสทางการศึกษากับทุกคนผู้ที่มีความพิการทุกประเภทจะได้มีโอกาสเข้าเรียนใน มรส. โดยที่น้องๆผู้พิการทุกคนจะได้รับการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการศูนย์ บุคลากรการศึกษาพิเศษและเพื่อน ๆ นักศึกษาพิการเป็นอย่างดี อีกทั้งการจัดสถานที่ในการศึกษาให้เอื้ออำนวยความสะดวกแก่การเรียนทุกคน 

มีบริการนักศึกษาผู้พิการ จำนวน ๒ จุด

 • กองพัฒนานักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา
 • ศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS (หอสมุดกลาง ชั้น ๓)

ยุทธศาสตร์ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มรส.

 1. สร้างโอกาสทางการศึกษา
  • จัดสรรโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาพิการที่มีศักยภาพได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

     2. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผู้พิการ

  • พัฒนาระบบบริการนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการ
  • พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ

     3. ส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิตพิการ

  • ส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนการประกอบอาชีพของบัณฑิตพิการ