ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

          “สร้างปัญญา เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”

ค่านิยมหลักองค์กร

          สร้างปัญญาศรัทธาความดี

วิสัยทัศน์

          มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดิด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบาย

          มหาวิทยาลัยแห่งการบรูณาการ ผสานองค์ความรู้ สู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร

          SRU Sharing ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ

ระบบปฏิบัติ

          i-SRU 4.0 (integration Sustainability Re-profile University Engagerment)