พยาบาล

   ฝ่ายพยาบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ตั้งอยู่ที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และให้มีการดำเนินการรักษาโรคขั้นต้นในรูปแบบคลินิกสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมะเร็ง สุราษฎร์ธานี ทุกวันที่มีการเรียนการสอน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุราษฎร์ธานี และมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาลให้บริการปฐมพยาบาลและจ่ายยาสามัญเบื้องต้นแก่ผู้ที่มาใช้บริการ นอกจากนี้ทางฝ่ายพยาบาลยังได้จัดห้องพักสาหรับผู้ป่วย ในกรณีที่จะต้องนอนพักเพื่อให้ทุเลาจากอาการเจ็บป่วย จำนวน ๖ เตียง

เวลาในการให้บริการ
ทุกวันที่มีการเรียนการสอน เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

มีกิจกรรมประจำปี
บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ

 

สถานที่ให้บริการ
งานกิจกรรมนักศึกษา
ด้านล่างหอประชุมวชิราลงกรณ์
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
โทร ๐๗๗-๓๕๕๖๒๖