งานวิศวกรสังคมและนโยบายพิเศษ

นางสาวอุบลวรรณ  บุญแก้ว

นางสาวอุบลวรรณ บุญแก้ว

หัวหน้างานวิศวกรสังคม (นักวิชาการศึกษา)

งานวิศวกรสังคม งานวิจัยและนวัตกรรม งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานนโยบายพิเศษ

นายปรเมษฐ์  นันทสุคนธ์

นายปรเมษฐ์ นันทสุคนธ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานพัฒนาระบบเว็ปไซต์กองพัฒนานักศึกษา งานระบบสายตรงรองอธิการบดี

นายอนุรัตน์  แพนสกุล

นายอนุรัตน์ แพนสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งาน TO BE NUMBER ONE งานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ งานนโยบายพิเศษ