ประวัติความเป็นมา

10943792_909747412378901_6570098947486968047_n         

            กองพัฒนานักศึกษา ได้พัฒนามาจากฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ต่อมาได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบโครงสร้าง และเนื้อหาสาระของงานกิจการนักศึกษา โดยแก้ไขตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งมีผลให้ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสำนักกิจการนักศึกษา โดยมีหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๓๐ ได้มีการประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครู ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดให้กิจการนักศึกษาแบ่งการบริหารออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายแนะแนวสารสนเทศและบริการอาชีพ ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและกิจการนักศึกษา ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นการเปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัยครูมาเป็นสถาบันราชภัฏซึ่งมีผลทำให้โครงสร้างการบริหารงานของสำนักกิจการนักศึกษาเปลี่ยนไป โดยมีผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ สถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และเมื่อสถาบันราชภัฏได้ยกวิทยฐานะเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจากสำนักกิจการนักศึกษามาเป็นกองพัฒนานักศึกษา 

           ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า ๒๕ เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๔ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๙ มีการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น ๓ กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ออกประกาศ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ โดยได้แบ่งส่วนราชการของกองพัฒนานักศึกษาออกเป็น ๔ งาน ดังนี้

                ๑.งานบริหารทั่วไป

                ๒.งานบริการและสวัสดิการ

                ๓.งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

                ๔.งานกีฬาและนันทนาการ