โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโค้ชนักศึกษาพิการในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องวิศวกรสังคม กองพัฒนานักศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 25

Read more

กองพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่จัดทำแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าประจำอำเภอของจังหวัดระนอง เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าทุกอำเภอในจังหวัดระนอง

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภา

Read more

ขอความความยินดีกับอาจารย์ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำมีนาคม 2565

ขอความความยินดีกับอา

Read more