งานกีฬาและนันทนาการ

นายสุชาติ  สิทธิวงษ์

นายสุชาติ สิทธิวงษ์

หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ (นักวิชาการศึกษา)

งานอำนวยการด้านกีฬา งานบริการวิชาการงานกีฬา งานเครือข่ายงานกีฬา

นายพลาพร  ขุนทอง

นายพลาพร ขุนทอง

เจ้าหน้าที่อาคารและสถานที่

งานกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ งานกีฬาภายนอกมหาวิทยาลัย งานสถานที่กีฬา

นายชูศักดิ์  ช่วยธรรมกิจ

นายชูศักดิ์ ช่วยธรรมกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานกีฬาเพื่อสุขภาพ งานวัสดุอุกรณ์กีฬา งานเทคโนโลยีสารสนเทศงานกีฬา

นายเจษฎา  นารีเลิศ

นายเจษฎา นารีเลิศ

พนักงานทำความสะอาด

งานสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา งานชมรมกีฬา