การสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน

   การสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทางาน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทาของนักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมในการทางานแก่นักศึกษาให้ช่วยเหลือตนเองได้ สนับสนุนนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางจากการปฏิบัติงานจริง โดยมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณให้เป็นคำตอบแทนกับนักศึกษาเข้าโครงการ

หลักฐานในการสมัคร

๑. แบบสารวจข้อมูลในการรับสมัครงานนอกเวลาเรียน
๒. รูปถ่ายชุดนักศึกษา ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๓. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔. สำเนาหน้าธนาคารไทยหรือเอกสารแสดงเลขที่บัญชีจากธนาคารทหารไทยเท่านั้น/ตู้ATM จานวน ๑ ฉบับ (ให้นำหลังรับการแต่งตั้งเข้าทำงานแล้วเพื่อให้โอนคำตอบแทนการปฏิบัติงาน)
๕. ตารางเรียน (ยกเว้นปิดภาคเรียน)

ค่าตอบแทน

โดยนักศึกษาที่ปฏิบัติงานจะได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ ๓๐ บาท เป็นเงินเดือนละ ๑,๘๐๐ บาท ไม่เกินเดือนละ ๖๐ ชั่วโมง

ลักษณะงาน

๑. งานธุรการ
๒. งานบริการ
๓. งานซ่อมบำรุง/งานสนาม
๔. งานอื่นๆ

 

สถานที่ให้บริการ
งานบริการทุน
ด้านล่างหอประชุมวชิราลงกรณ์
กองพัฒนานักศึกษา สานักงานอธิการบดี
โทร ๐๗๗-๓๕๕๖๒๖