งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

นายวราสินธุ์  หยีอาเส็ม

นายวราสินธุ์ หยีอาเส็ม

หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา (นักวิชาการศึกษา)

งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

นายธีรภัทร  อาศิรพจน์

นายธีรภัทร อาศิรพจน์

นักวิชาการศึกษา

งานชมรมและกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร (ชั้นปีที่ 3,5) งานทะเบียนราษฎร์นักศึกษา กู้ชีพกู้ภัย มรส.

นายพรทวี  พระวิวงศ์

นายพรทวี พระวิวงศ์

นักวิชาการศึกษา

งานจิตอาสา งานวินัยนักศึกษา

นางสาวปัทมา  แสนวงศ์

นางสาวปัทมา แสนวงศ์

นักวิชาการศึกษา

งานการเงินกิจกรรมนักศึกษา งานประกันคุณภาพงานกิจกรรม