วินัยและความประพฤติ

ความดีที่ทำได้ และต้อง กด like เลย

   มีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
   มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม
   มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ
   แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และมีกริยามารยาทที่ดีงาม
   มีจิตสานึกในงานบริการ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

 

ทาผิดโดนแน่ ยอมไม่ได้

   ทุจริตในการศึกษาหรือการสอบ
   ประพฤติผิดหรือเสื่อมเสียในทางชู้สาว
   เล่นการพนัน หรือประพฤติตนเป็นคนเสเพล
   เสพสุราเมรัย ของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดร้ายแรง
   กระทำความผิดอาญา เว้นแต่ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

 

ระดับบทโทษทางวินัย
การลงโทษนักศึกษาที่กระทาทางวินัย มี ๔ สถาน

   ตักเตือน
   ภาคทัณฑ์
   พักการเรียน
   ให้ออก

การพักการเรียนและให้ออก โดยมหาวิทยาลัยจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่น้อยกวำ ๓ คน เพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดแจ้งก่อนสั่งลงโทษ