งานกิจกรรมนักศึกษาและชมรม

การเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
   นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม พ.ศ.๒๕๕๒ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. นักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า ๔๘ กิจกรรมตลอดหลักสูตร
๒. นักศึกษาหลักสูตร ๕ ปี จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า ๖๓ กิจกรรมตลอดหลักสูตร
๓. นักศึกษาหลักสูตรหลังอนุปริญญา หรือ ปวส. (ครอบ) จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๓ กิจกรรมตลอดหลักสูตร

การบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

   นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษาไปทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยนำไปสแกนยังจุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม หรือรับคูปองกิจกรรม เพื่อนำไปสแกนตามคณะที่นักศึกษาสังกัดตามกำหนดวันในคูปอง กรณีคูปอง ให้นักศึกษานำคูปองที่สแกนแล้วติดลงบนสมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ยกเว้น การสมัครชมรมให้นักศึกษาเข้าไปสมัครในระบบอยำงเดียวเทำนั้น

การตรวจสอบกิจกรรม

   หลังจากบันทึกกิจกรรมแล้ว ภายใน ๒๐ วัน นักศึกษาจะต้องเข้าไปตรวจสอบกิจกรรมในระบบบริการการศึกษา www.reg.sru.ac.th หากกิจกรรมดังกล่าวยังไมํได้บันทึกเข้าระบบ ให้นักศึกษาติดต่อไปยังสถานที่ที่นักศึกษาบันทึก หรือ กองพัฒนานักศึกษาทันที

การซ่อมเสริมกิจกรรมนักศึกษา

   นักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรมจะต้องติดต่อภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ที่กองพัฒนานักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามประกาศมหาวิทยาลัย

คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับกิจกรรม

ถาม : สแกนแล้วกิจกรรมไม่เข้าต้องทำอย่างไร?
ตอบ : ติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัดหรือกองพัฒนานักศึกษา ภายใน ๒๐ วัน หลังจากสแกน
ถาม : ต้องการจะจัดตั้งชมรมทาอย่างไร?
ตอบ: ติดต่อขอจดทะเบียนที่กองพัฒนานักศึกษาภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
ถาม : ทาไมต้องเข้าร่วมกิจกรรม?
ตอบ : กิจกรรมนักศึกษาเป็นกระบวนการในการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความสมบูรณ์ตรงตามต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนสภาวะสังคมในปัจจุบันซึ่งต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนเก่ง คนดี มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อยำงมีความสุข

ชมรม