การประชุมผู้นำนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาภายใต้แนวคิด “รวมพลัง สรรค์สร้างบัณฑิต วิศวกรสังคม เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น”

วันที่ 3 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ดร.พลฤกต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ มรส. ประธานการประชุมผู้นำนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาภายใต้แนวคิด “รวมพลัง สรรค์สร้างบัณฑิต วิศวกรสังคม เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น”