ประกาศจากกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา เรื่อง ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ที่กองคลัง ชั้น 1 อาคารกาญจนภิเษกอนุสรณ์ (ตึก 9 ชั้น)

Announcement-24-9-61

 

***Downlond ไฟล์นักศึกษารับเงินค่ารักษาพยาบาล รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561***