พิธีเจิมหน้าผากผู้นำนักศึกษาในพิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาการอธิการบดี และผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพิธีเจิมหน้าผากผู้นำนักศึกษาในพระราชพิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ในพิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2561