ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ประกาศกองทุนสวัสดิภาพ