วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มรส. ประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำกิจกรรมการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มภาคใต้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะอนุกรรมการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ