ประชุมนักศึกษาทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่ผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560

นายศักดา  ศิริพันธุ์ ผู้อำนวนการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการประชุมนักศึกษาทุน การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่ผู้มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี สาขาละ 3 คน เพื่อให้ความรู้ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และการช่วยเหลืองานกิจกรรมต่างที่นักศึกษาเป็นผู้จัดขึ้น ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ใต้หอประชุมวชิราลงกรณ์

ปรเมษฐ์ฺ นันทสุคนธ์ ข่าว

ปรเมษฐ์ฺ นันทสุคนธ์ ภาพ
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี