สภานักศึกษา ภาคปกติ ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

สภานักศึกษา ภาคปกติ 
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้
วันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานสภานักศึกษา ชั้น 2 อาคารสโมสรนักศึกษา
กำหนดเลือกตั้ง วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 15.30 น. หน่วยเลือกตั้งคณะ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.sru.ac.th ข่าวสารนักศึกษา
หรือLink : http://www.sru.ac.th/news-and-announceme…/students-news.html

ปรเมษฐ์ฺ นันทสุคนธ์ ข่าว

งานกิจกรรมนักศึกษา แบนเนอร์
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี