กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (1 สิงหาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)

(3 ตุลาคม 2560) กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตังบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560)