โครงการอบรมปฐมพยาบาลและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นความสำคัญต่อการปฐมพยาบาลและระงับอัคคีภัย จึงได้จัดทำโครงการอบรมปฐมพยาบาลและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ในวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2560 ณ ห้องโถง หอประชุมวชิราลงกรณ และวันอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ ลานกิจกรรมหอพักนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรหอพักนักศึกษามีความรู้ และสามารถ มีทักษะในการปฐมพยาบาลและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง และผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม การอบรมครั้งนี้มีระยะเวลา 2 วัน บุคลากร ตัวแทนนักศึกษาหอพัก นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ ชมรมกู้ชีพกู้ภัย มรส. และชมรมนักวิทยุสมัครเล่นและอาสาสมัครกู้ภัย ม.อ.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้