ศูนย์ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลคนพิการเพื่อเข้าสู่ เทคโนโลยี 5g ในรูปแบบออนไลน์

หลักการและเหตุผล แนวความคิดการดำเนินงานด้านคนพิการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับการพัฒนาไปอย่างมากโดยให้ความสำคัญเน้นการพัฒนาคนพิการเพราะเป็นทรัพยากรมนุษย์ทางสังคมจะต้องได้รับการเสริมสร้างศักยภาพอย่างสูงสุดตามสภาพและความเสมอภาค ที่จะได้รับการพัฒนาเท่าเทียม กับบุคคลทั่วไปและมีความสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระในครอบครัวชุมชนและสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและมีความสามารถในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและ แก้ปัญหาผู้ดูแลผู้พิการอย่างถูกต้อง ถูกวิธีและ 9-10 ต่างๆมหาวิทยาลัยราชภัฎจึงเร่งต้องพัฒนาความรู้ความเข้าใจที่ถูกวิธีแก่ผู้ดูแลผู้พิการต่อไป

วัตถุประสงค์

1 เพื่อผลิตและพัฒนาความรู้ความเข้าใจและเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆแก่ผู้ดูแลผู้พิการ

2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในกลุ่มสมาชิกและเครือข่ายศูนย์ดูแลนักศึกษาพิการ

3 เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเข้าสู่เทคโนโลยี 5g ในรูปแบบออนไลน์ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือความพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณนักศึกษาแกนนำเจ้าหน้าที่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีบุคลากรศูนย์ดูแลนักศึกษาพิการทั่วประเทศบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษในพื้นที่ภาคใต้จำนวน 100 คนตัวชี้วัดเชิงเวลาวันที่ 29 ธันวาคม 2560 4 ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน 3600 บาท แต่ในขณะเดียวกันมีผู้สนใจและผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 576 คน