ศูนย์ DSS จัดกิจกรรมในเชิง ส่งเสริม การช่วยเหลือ ผู้ที่มีความบกพร่องหรือด้อยโอกาส โดยกิจกรรมที่จัด คือการ สอนทักษะ การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวให้กับ ผู้พิการทางสายตา

เนื่องใน วันจักรี วันที่ 6 เมษายน 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ดรพลกฤตแสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดกิจกรรมในวันจักรี โดย จัดกิจกรรมในเชิง ส่งเสริม การช่วยเหลือ ผู้ที่มีความบกพร่องหรือด้อยโอกาส โดยกิจกรรมที่จัด คือการ สอนทักษะ การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวให้กับ ผู้พิการทางสายตา จำนวน 10 คน ณ กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี