ขอความความยินดีกับอาจารย์ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำมีนาคม 2565

ขอความความยินดีกับอาจารย์ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำมีนาคม 2565เปิดรับ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ ให้ความสำคัญ “ถ้าทุกคนอยากดูแลเด็กเก่ง เด็กดี เด็กฉลาด เพราะมันง่ายมันไม่เหนื่อย แล้วที่เหลือใครจะดูแล”