มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสร้างเครือข่ายเทคนิคสุราษฎร์ คาดหวังเทคนิคขึ้นแท่นรับรางวัลดีเด่นปี 2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 อาจารย์อนุรัตน์ แพนสกุลที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE กองพัฒนานักศึกษา ม.วิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าประชุมร่วมกับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ครูที่ปรึกษา และแกนนำชมรมTO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิค เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาชมรม การจัดกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ และเตรียมความพร้อมในการประกวดนำเสนอผลงานชมรม เป้าหมายให้เทคนิคสุราษฎร์ธานีได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ ในขณะที่ราชภัฏเองจะได้ก้าวสู่มาตรฐานระดับเพชร ปี 2565