พิธีเปิดกิจกรรมอบรมทักษะวิศวกรสังคม

สวัสดี 8 เมษายน 2565 ☀️☀️

📍เดือนแห่งการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

📍ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมทักษะวิศวกรสังคม ซึ่งกำหนดการอบรมตามนาฬิกาชีวิตของนักศึกษาและวิทยากร ระหว่างวันที่ 7-28 เมษายน 2565 ผ่านระบบออนไลน์

📍กิจกรรมการอบรมทักษะวิศวกรสังคม เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา Soft Skills ให้แก่นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม นำนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเพื่อการเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อย่างเป็นรูปธรรมตาม OKRs 100% ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี