กองพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่จัดทำแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าประจำอำเภอของจังหวัดระนอง เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าทุกอำเภอในจังหวัดระนอง

วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบหมายให้หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ นายสุชาติ สิทธิวงษ์ และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ลงพื้นที่จัดทำแผนกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าประจำอำเภอของจังหวัดระนอง เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าทุกอำเภอในจังหวัดระนอง ขยายเครือข่ายและสร้างความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยการขยายเครือข่ายและสร้างความร่วมมือในรูปแบบของศูนย์ประสานงานศิษย์เก่า ซึ่งต่อเนื่องจากในปีที่ผ่านมาที่ได้มีการขับเคลื่อนโดยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานศิษย์เก่าทั้ง 19 อำเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ในอำเภอกะเปอร์ และอำเภอสุขสำราญ และในวันนี้ (6 พฤษภาคม 2565 ) ในอำเภอเมืองฯ และอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง