นักศึกษาพิการ

   หน่วยบริการนักศึกษาผู้พิการ มีหน้าที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษานักศึกษาที่มีความพิการหรือบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา การเรียนรู้ และมีความจำเป็นพิเศษทางการศึกษาที่ต้องได้รับการช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่งให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป และส่งเสริมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อการบริการ ตลอดจนประสานให้ความช่วยเหลืออื่นทางการการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาผู้พิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

มีบริการนักศึกษาผู้พิการ จานวน ๒ จุด
   กองพัฒนานักศึกษา
   ศูนย์บริการและสนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS (หอสมุดกลาง อาคารโดม ๒)