ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

          “สติปัญญาก้าวล้ำ กิจกรรมก้าวไกล วินัยดี มีสุข”

วิสัยทัศน์

          เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานวิชาการ ซึ่งดูแลเกี่ยวกับงานด้านกิจการนักศึกษา โดยมุ่งเน้นการจัดดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อฝึกฝนคุณลักษณะตามเบญจลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาทุกคน พร้อมทั้งจัดสวัสดิการและบริการให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขจนสำเร็จออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

๑.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษาในทุก ๆ ด้าน เพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งทาง    ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

๒.จัดให้บริการสวัสดิการแก่นักศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ทุนการศึกษา หอพักนักศึกษา และบริการให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ กองทุนสวัสดิภาพ คลินิกสุขภาพ การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และศูนย์บริการนักศึกษาผู้พิการ

๓.ส่งเสริมและพัฒนา วินัย คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ

๔.พัฒนาระบบงานกิจการนักศึกษา