ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

  ***ดาว์โหลดปร

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิภาพนักศึกษา และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการและอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

Read more