การประชุมผู้นำนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาภายใต้แนวคิด “รวมพลัง สรรค์สร้างบัณฑิต วิศวกรสังคม เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่ท้องถิ่น”

วันที่ 3 มกราคม 2563

Read more

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ทุกคน เข้าร่วม “โครงการรวมพลังนักศึกษาสรรค์สร้างมหาวิทยาลัยด้วยตัวเรา”

วันอาทิตย์ ที่ 5 มกร

Read more

กองพัฒนานักศึกษา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 26 ธันวาคม 25

Read more