ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำปีการศึกษา 2563

  ***ดาว์โหลดไฟ

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทุนที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี รุ่นที่ 1-3 วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนภิเษกอนุสรณ์

***ดาว์โหลดเอกสาร***

Read more

การประชุมนักศึกษาปฏิบัติงานตามโครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจาการทำงาน วันจันทร์ ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น 3 อาคารกาญจนภิเษกอนุสรณ์

***ดาว์โหลดเอกสาร***

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562

***ดาว์โหลดประกาศ***

Read more

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2562

***ดาว์โหลดไฟล์***

Read more

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ทุนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

***ดาว์โหลดไฟล์*** *

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาทุนมีความประพฤติดีและผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 1-3

  ***ดาว์โหลดไฟ

Read more

ประกาศสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ขอนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิท

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ทุนการศึกษามีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3 และรับสมัครนักศึกษาทุนที่ยังไม่ครบเพิ่มเติม

***ดาว์โหลดไฟล์ รายช

Read more