สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประกาศรับสมัครนักศึกษาขอรับทุนการศึกษามูลค่ารวม 200,000 บาท

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประกาศ หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 20 ทุน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

#ประเภททุนการศึกษาทั่วไป จำนวน 13 ทุน

#ประเภททุนการศึกษาจากคณะและวิทยาลัย จำนวน 7 ทุน

นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ สมาคมศิษย์เก่า มรส. มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความประพฤติดี ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา เป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักศึกษา อีกทั้งเป็นการส่งเสริม ปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษาให้มีความสำนึกในหน้าที่ด้านการศึกษาของตนเอง และนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปพัฒนาสังคมภายหลังสำเร็จการศึกษา

ซึ่งนักศึกษาที่มีความสนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครได้ที่ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 10 ตุลาคม 2562 ณ กองพัฒนานักศึกษา (ว่าที่ร้อยตรีอนุชิต พงศ์พรหม นักวิชาการศึกษา)