กำหนดการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาขุนเลเกมส์ ครั้งที่ 38

กำหนดการแถลงข่าวและประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาบุคลากร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์”
วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เวลา 10.00 น. ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน
เวลา 10.30 น.

 • กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม โดย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • แถลงข่าวความพร้อมของเจ้าภาพในการดำเนินการจัดการแข่งขัน
  • ด้านความพร้อมของเจ้าภาพ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ชี้แจงข้อบังคับและระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 โดย ผู้แทนคณะกรรมการการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. จับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬา

 • ฟุตบอล
 • ฟุตซอล
 • วอลเลย์บอล
 • วอลเลย์บอลชายหาด
 • ตระกร้อ

เวลา 16.00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน

เวลา 16.30 น.

  • กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือผู้แทน
  • การแสดงชุด “ขุนเลเกมส์” ต้อนรับผู้ร่วมการแถลงข่าวเปิดตัว Mascot บ่าวขุน – สาวเล
  • แถลงข่าวความพร้อมของเจ้าภาพในการดำเนินการจัดการแข่งขัน
   • ด้านความพร้อมของเจ้าภาพ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
   • ด้านความปลอดภัย โดย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   • ด้านที่พัก โดย นายกสมาคมโรงแรมและการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   • ด้านการแพทย์และพยาบาล ด้านการคมนาคม ด้านสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวก โดย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • สื่อมวลชนซักถาม
  • ถ่ายภาพร่วมกัน
 • ดาวน์โหลดกำหนดการและแบบตอบรับ