โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโค้ชนักศึกษาพิการในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องวิศวกรสังคม กองพัฒนานักศึกษา

วันที่ 23 พฤษภาคม 25

Read more

ศูนย์ DSS จัดกิจกรรมในเชิง ส่งเสริม การช่วยเหลือ ผู้ที่มีความบกพร่องหรือด้อยโอกาส โดยกิจกรรมที่จัด คือการ สอนทักษะ การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวให้กับ ผู้พิการทางสายตา

เนื่องใน วันจักรี วั

Read more

ศูนย์ DSS มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลคนพิการเพื่อเข้าสู่ เทคโนโลยี 5g ในรูปแบบออนไลน์

หลักการและเหตุผล แนว

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเข้าสู่ TECHNOLOGT 5G ในรูปแบบออนไลน์

ศูนย์บริการนักศึกษาพ

Read more

รายละเอียดการดำเนินการ สำหรับขอรับการสนับสนุนโครงการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้มีอาชีพและรายได้ ในการพึ่งพาตนเอง ปี 2565

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอน

Read more