รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ดร.พลกฤต  แสงอาวุธ

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานพัฒนานักศึกษา