นายอนุชิต พงศ์พรหม
นายอนุชิต พงศ์พรหม
นักวิชาการศึกษา
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (ศศบ.)

อีเมล์ : nu_pa_y2000@hotmail.com

โทรศัพท์มือถือ : 088-7653004

หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานทุนการศึกษา,งานหารายได้ระหว่างเรียน,งานแนะแนวการศึกษา