นายสุชาติ สิทธิวงษ์
นายสุชาติ สิทธิวงษ์
นักวิชาการศึกษา
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (คบ.)

อีเมล์ : sombut_but54@hotmail.com

โทรศัพท์มือถือ : 083-1757649

หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานกีฬาและนันทนาการ