นายพีรชัย ไสยรินทร์
นายพีรชัย ไสยรินทร์
นักวิชาการศึกษา
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต)

อีเมล์ : childz_001@hotmail.com

โทรศัพท์มือถือ : 081-8932493

หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)