นายพงษ์ธิศักดิ์ ชอบทำกิจ
นายพงษ์ธิศักดิ์ ชอบทำกิจ
นักวิชาการศึกษา
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (วทบ.)

อีเมล์ : PongDss@hotmail.com

โทรศัพท์มือถือ : 093-6385479

หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานนักศึกษาผู้พิการ,งานศิลปวัฒนธรรม