นางปวริศา ราษฎร์เจริญ
นางปวริศา ราษฎร์เจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ฝ่าย :

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (ศศบ.)

อีเมล์ : –

โทรศัพท์มือถือ : 081-0780501

หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานการเงินและงานพัสดุ